W związku z zakończeniem konkursu ofert nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. pragniemy poinformować, że wykonawcą przedmiotu zamówienia: „Badania przemysłowe nad wchłanianiem i aktywnością witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w nowatorskich formach przeznaczonych do suplementacji u pacjentów z zaburzeniami trawienia i wchłaniania tłuszczów. Prace rozwojowe – analiza skuteczności suplementacji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach innowacyjnym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego i/lub innowacyjną formą przezskórną u pacjentów z mukowiscydozą” został wybrany Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konkurs ofert wygrała oferta Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, która uzyskała największą liczbę punktów w trakcie oceny wg zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. kryteriów wyboru. Oferta uzyskała łącznie 90 pkt. – 80 pkt. w Kryterium nr 1 (Cena netto usługi B+R) i 10 pkt. w Kryterium nr 2 (Czas realizacji usługi B+R) .Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona w konkursie.