Norsa Pharma Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.01-12-0438/16 pt. „Kompleksowe opcje terapii niedoborów żywieniowych w mukowiscydozie: biodostępność, skuteczność, redukcja kosztów.”

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych i opracowanie innowacyjnych preparatów klasyfikowanych jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do terapii żywieniowych u osób chorych na mukowiscydozę (Cystic Fibrosis, CF, zwłóknienie torbielowate). Produkty mają na celu zaspokojenie potrzeb i ograniczenie swoistych niedoborów wynikających ze specyfiki jednostki chorobowej. W ramach projektu zostaną opracowane nowe, innowacyjne formy produktów – zapewniające optymalny skład produktu (ilościowy i jakościowy), gwarantujące skuteczne dawkowanie, zwiększoną biodostępność, stabilność i najbardziej przyjazną drogę podania. Skuteczność produktu zostanie potwierdzona klinicznie w wysokiej jakości badaniu interwencyjnym przez zespół mający olbrzymie doświadczenie w leczeniu pacjentów chorych na mukowiscydozę. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości życia i w konsekwencji wydłużenie życia pacjentów chorych na mukowiscydozę.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 611 042,82 zł

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 699 373,40 zł